Personálna bibliogafia – časová os

Vysvetlivky
Texty sú k dispozícii zdarma online.
 • 2015

  Praktická estetika. O intepretácii hudobného diela 9

  Michalec, Milan a kol: Praktická estetika. O intepretácii hudobného diela 9. Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0861-1
 • 2013

  Rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie

  Piaček, Marek – Vlčeková, Stanislava: Rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie. In: Inštitorisová, Dagmar a kol.: Antigona – Nedokončená „tetralógia“. Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2013. ISBN 978-80-558-0520-7.
 • Hudba ako udalosť

  Piaček, Marek: Hudba ako udalosť. Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2013. ISBN 978-80-558-0218-3
 • 2012

  Scénická hudba v reálnom čase

  Piaček, Marek: Scénická hudba v reálnom čase. Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2012. ISBN 978-80-558-0170-4
 • Hudba ako čin. Teoretická reflexia kompozičnej praxe

  Piaček, Marek: Hudba ako čin. Teoretická reflexia kompozičnej praxe. In : Ďuriš, Juraj – Mihalič, Alexander – Piaček, Marek: Zvuk v súčasnej hudobnej kompozícii. Traja skladatelia – Tri pohľady. Žilina : EDIS 2012. ISBN 978-80-554-0612-1.
 • 2010

  D. Matej, M. Lejava – Exempla trahunt

  Piaček, Marek: D. Matej, M. Lejava – Exempla trahunt. In: Hudobný život 2010/12, s. 12
 • 2006

  Texte in “Nuntium Magnum”, “Urban Songs”, “Der Letzte Flug”, “Sutra von Bratislava” u. a.

  Piaček, Marek: Texte in „Nuntium Magnum“, „Urban Songs“, „Der Letzte Flug“, „Sutra von Bratislava“ u. a. In.:Na začiatku bolo slovo, zborník z medzinárodného sympózia v rámci 7. ročníka festivalu Melos-Étos. Bratislava : Hudobné centrum 2006, s. 134–139
 • 2004

  Materiálová predloha k projektu Otvorené vnímanie

  kol.: Materiálová predloha k projektu Otvorené vnímanie, Bratislava : N-CSU Bratislava, 2004. 160 strán, schválené MŠ SR ako učebná pomôcka pre pedagógov stredných škôl – predmet estetika
 • Recepcia z pohľadu skladateľa

  Piaček, Marek: Recepcia z pohľadu skladateľa. In: Slovenská hudba, roč. 30, č. 4, 2004, s. 513–521, ISSN 1335-2458

  The article stresses an importance of a comprehension of different ways of perception in connection with several grades of listening. The music event is created by a set of structures inserted by a composer and by a performer; relations between them are explained by a recipient. We hear different relations by a perfunctory (e. g. influenced by a convention) listening than by an attentive and relaxed listening. There is a difference between a concentrated and an attentive listening. The concentrated listening is a selective one. Concentrated we cannot perceive abundance of simultaneously proceeding processes. We lift the piece (or its particular processes) out of the context of reality, on which we participate. By an attentive listening we enter the unknown, we cross our horizon. It is important to listen to the processes of the music events like for the first time, with an astonishment, curiousness and in a relaxed expectation. It is a new comprehension of a reality surrounding us. This reality is intensified by a creativity of all participating processes, whether compositional, performing or recipient ones. The writer of the contribution perceives the musical reality as vividly pervaded by extramusical reality. His endeavour is to accomplish such a pervasion both in his own compositional practice and by performing participation in ensembles Požoň sentimentál, Vapori del Cuore and others.
 • 1999

  Orchester – čo s ním?

  Piaček, Marek – Zagar, Peter: Orchester – čo s ním? In: Hudobný život 1999/1–2, s. 40–41, ISSN 1335-4140
 • 1997

  Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál

  Piaček, Marek – Zagar, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál. In: Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ’97, Bratislava, 1997
 • Mladý skladateľ v kontexte stredoeurópskeho regiónu

  Piaček, Marek: Mladý skladateľ v kontexte stredoeurópskeho regiónu. In: Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ’97, Bratislava, 1997
 • Music as an Invitation to (Co)Responsibility

  Piaček, Marek: Music as an Invitation to (Co)Responsibility. In: Višňovský, Emil – Bianchi, Gabriel (ed.): Diskurz, intelektuáli, sociálna komunikácia. Bratislava : VEDA, 1997. ISBN 80-224-0516-7, s. 274–278.
 • 1994

  Divadlo zvuku alebo zvukové divadlo. O stieraní hraníc medzi žánrami

  Piaček, Marek: Divadlo zvuku alebo zvukové divadlo. O stieraní hraníc medzi žánrami. In: Slovenská hudba, roč. XX, č. 1, 1994, s. 74–82, ISSN 1335-2458