Personálna bibliogafia – zoznam

 • Michalec, Milan a kol: Praktická estetika. O intepretácii hudobného diela 9. Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0861-1
 • Piaček, Marek – Vlčeková, Stanislava: Rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie. In: Inštitorisová, Dagmar a kol.: Antigona – Nedokončená „tetralógia“. Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2013. ISBN 978-80-558-0520-7.
 • Piaček, Marek: Hudba ako udalosť. Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2013. ISBN 978-80-558-0218-3
 • Piaček, Marek: Scénická hudba v reálnom čase. Nitra : ÚLUK FF UKF v Nitre, 2012. ISBN 978-80-558-0170-4
 • Piaček, Marek: Hudba ako čin. Teoretická reflexia kompozičnej praxe. In : Ďuriš, Juraj – Mihalič, Alexander – Piaček, Marek: Zvuk v súčasnej hudobnej kompozícii. Traja skladatelia – Tri pohľady. Žilina : EDIS 2012. ISBN 978-80-554-0612-1.
 • Piaček, Marek: D. Matej, M. Lejava – Exempla trahunt. In: Hudobný život 2010/12, s. 12
 • Piaček, Marek: Texte in „Nuntium Magnum“, „Urban Songs“, „Der Letzte Flug“, „Sutra von Bratislava“ u. a. In.:Na začiatku bolo slovo, zborník z medzinárodného sympózia v rámci 7. ročníka festivalu Melos-Étos. Bratislava : Hudobné centrum 2006, s. 134–139
 • kol.: Materiálová predloha k projektu Otvorené vnímanie, Bratislava : N-CSU Bratislava, 2004. 160 strán, schválené MŠ SR ako učebná pomôcka pre pedagógov stredných škôl – predmet estetika
 • Piaček, Marek: Recepcia z pohľadu skladateľa. In: Slovenská hudba, roč. XXX, č. 4, 2004, s. 513–521, ISSN 1335-2458
 • Piaček, Marek – Zagar, Peter: Orchester – čo s ním? In: Hudobný život 1999/1–2, s. 40–41, ISSN 1335-4140
 • Piaček, Marek – Zagar, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál. In: Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ’97, Bratislava, 1997
 • Piaček, Marek: Mladý skladateľ v kontexte stredoeurópskeho regiónu. In: Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ’97, Bratislava, 1997
 • Piaček, Marek: Music as an Invitation to (Co)Responsibility. In: Višňovský, Emil – Bianchi, Gabriel (ed.): Diskurz, intelektuáli, sociálna komunikácia. Bratislava : VEDA, 1997. ISBN 80-224-0516-7, s. 274–278.
 • Piaček, Marek: Divadlo zvuku alebo zvukové divadlo. O stieraní hraníc medzi žánrami. In: Slovenská hudba, roč. XX, č. 1, 1994, s. 74–82, ISSN 1335-2458