Projekty


  • Projekt MŠ SR KEGA 034UKF-4/2015 Inovácia metodiky hudobnej edukácie vo výučbe základných umeleckých škôl v kontexte recepčnej hudobnej estetiky (UKF Nitra)
  • Projekt VEGA 1/0096/09 Zvuk ako problém hudobnej estetiky. Pokus o etablovanie eko-estetických princípov v hudobno-estetickom myslení na Slovensku
  • Vzdelávanie divadlom, Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy