Aktuálne prednášky

Ateliér zvukovej skladby
FIlmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

Letný semester 2020/2021

Teória zvukovej skladby 4
Dejiny hudby 2

Ateliér zvukovej skladby
FIlmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

Zimný semester 2020/2021

Teória zvukovej skladby 3
Dejiny hudby 1

Ateliér zvukovej skladby
FIlmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

Letný semester 2019/2020

Teória zvukovej skladby 4

Ateliér zvukovej skladby
FIlmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

Zimný semester 2019/2020

Teória zvukovej skladby 3

Stupeň štúdia: 1

CIele predmetu
: Cieľom prednášok je oboznámiť poslucháčov so základnými pojmami teórie hudobnej komunikácie v AV tvorbe – zvuk, hudba, ticho, auditívne prostredie a priestor, auditívna kultúra, recepčné procesy, premena zvukového diania na hudobné, čas a bezčasie, definícia jednotlivých participantov umeleckotvorného procesu, vzťahy a ich rôzne kvality medzi participantmi, rôzne spôsoby komunikácie medzi participantmi. Ďalšími tematickými okruhmi sú originalita a vzťah k tradícii, preberanie, napodobňovanie, intuitívny versus intelektuálny prístup k tvorbe, čin ako predpoklad a podstata hudby (filmu), improvizácia, motivácia a mnohé ďalšie. Všetky vyššie uvedené pojmy vysvetľujeme v úzkych súvislostiach s praktickými ukážkami hudobných partitúr, procesu tvorby či výberu hudby, s príkladmi rôzneho aranžovania, nahrávania, editovania, hudobnej postprodukcie... V neposlednom rade sa budeme venovať teoretickej reflexii výsledku umenotvorných procesov – filmovej hudby. V rámci každej prednášky pracujeme s aktuálnymi záujmami študentov. Súčasťou každej prednášky je teda aktivita študentov, ktorá spočíva vo vyhľadaní a prezentovaní krátkych ukážok prác (filmov, hudby, ...) na ktorých študenti práve pracujú, alebo ktoré ich momentálne zaujímajú. Aktivita študentov v rámci predmetu je súčasťou hodnotenia. Pri vytváraní obsahu prednášok predmetu Teória zvukovej sklaby 3 a 4, ktorých hlavnou témou sú teoretické aspekty hudobnej komunikácie v audiovizuálnej tvorbe vychádzam z konceptu hudby ako udalosti, hudby ako činu, z hudobnej recepčnej estetiky a z filozofie synkriticizmu.

Výsledky vzdelávania: Študent získa prehľad o základných pojmoch hudobnej komunikácie pri tvorbe audiovizuálnych diel, o jednotlivých účastníkoch umeleckotvorného diania a ich vzťahoch, naučí sa formulovať jednotlivé problémy a požiadavky v rámci tvorby, získa schopnosť rozlišovať rôzne spôsoby recepcie hudobného a zvukového diania a uvedomí si dôležitosť sústredeného vnímania a rozlišovania viacerých vrstiev auditívneho prostredia a ich zapájania do AV tvorby.

Témy prednášok:
 • Auditívne prostredie, auditívny priestor
 • Analýza zvukového prostredia — Podrobný popis zvukov tvoriacich rôzne komplexné zvukové prostredia
 • Hudba a zvuk, ticho a zvuk
 • Predbežná charakteristika kompozičnej praxe vo vzťahu k tvorbe filmovej hudby
 • Hudobné divadlo, divadlo zvuku.
 • Formotvorný potenciál hudobno-divadelných akcií pri tvorbe filmovej hudby
 • Participanti (účastníci) a pozorovatelia v umenotvornom dianí. Definícia. Stieranie hraníc.
 • Hudobnotvorné dianie a skladateľ filmovej hudby
 • Väzby medzi jednotlivými procesmi (a účastníkmi) umenotvorného diania. Spôsoby komunikácie.
 • Recepcia zvukového diania, receptívne procesy – rôzne spôsoby vnímania
 • Selektívne počúvanie, povrchné počúvanie vs. sústredené a pozorné počúvanie, pozorné, otvorené počúvanie bez hodnotenia, prísluchové počúvanie
 • Auditívna kultúra, hudobná kultúra


Staršie prednášky a cvičenia

Ateliér zvukovej skladby
FIlmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

Letný semester 2018/2019

Teória zvukovej skladby 4

Stupeň štúdia: 1

CIele predmetu: Cieľom prednášok je oboznámiť poslucháčov so základnými pojmami teórie hudobnej komunikácie v AV tvorbe – zvuk, hudba, ticho, auditívne prostredie a priestor, auditívna kultúra, recepčné procesy, premena zvukového diania na hudobné, čas a bezčasie, definícia jednotlivých participantov umeleckotvorného procesu, vzťahy a ich rôzne kvality medzi participantmi, rôzne spôsoby komunikácie medzi participantmi. Ďalšími tematickými okruhmi sú originalita a vzťah k tradícii, preberanie, napodobňovanie, intuitívny versus intelektuálny prístup k tvorbe, čin ako predpoklad a podstata hudby (filmu), improvizácia, motivácia a mnohé ďalšie. Všetky vyššie uvedené pojmy vysvetľujeme v úzkych súvislostiach s praktickými ukážkami hudobných partitúr, procesu tvorby či výberu hudby, s príkladmi rôzneho aranžovania, nahrávania, editovania, hudobnej postprodukcie… V neposlednom rade sa budeme venovať teoretickej reflexii výsledku umenotvorných procesov – filmovej hudby. V rámci každej prednášky pracujeme s aktuálnymi záujmami študentov. Súčasťou každej prednášky je teda aktivita študentov, ktorá spočíva vo vyhľadaní a prezentovaní krátkych ukážok prác (filmov, hudby, …) na ktorých študenti práve pracujú, alebo ktoré ich momentálne zaujímajú. Aktivita študentov v rámci predmetu je súčasťou hodnotenia. Pri vytváraní obsahu prednášok predmetu Teória zvukovej sklaby 3 a 4, ktorých hlavnou témou sú teoretické aspekty hudobnej komunikácie v audiovizuálnej tvorbe vychádzam z konceptu hudby ako udalosti, hudby ako činu, z hudobnej recepčnej estetiky a z filozofie synkriticizmu.

Výsledky vzdelávania: Študent získa prehľad o základných pojmoch hudobnej komunikácie pri tvorbe audiovizuálnych diel, o jednotlivých účastníkoch umeleckotvorného diania a ich vzťahoch, naučí sa formulovať jednotlivé problémy a požiadavky v rámci tvorby, získa schopnosť rozlišovať rôzne spôsoby recepcie hudobného a zvukového diania a uvedomí si dôležitosť sústredeného vnímania a rozlišovania viacerých vrstiev auditívneho prostredia a ich zapájania do AV tvorby.

Stručná osnova predmetu:
 • (Filmová) hudba ako udalosť
 • Udalostný princíp pri organizácií zvukového materiálu
 • Neobvyklé spôsoby organizácie zvukového materiálu
 • Nehodnotiaci postoj, kritéria posudzovania
 • (Filmová) hudba ako čin
 • Otvorený realizmus a filmová hudba
 • Dôvera, otvorenosť a sloboda vo vzťahoch medzi účastníkmi umenotvorného diania
 • Čas a bezčasie vo filmovej hudbe
 • Neukončiteľnosť a nevyčerpateľnosť procesov umenotvorného diania
 • Soundart, Klangkunst, Hörspiel, Radiofeature, Zvuková mapa miesta, site specific art
 • Hudobná dramatizácia scénickej akcie. Scénická a filmová hudba 12.Špecifické techniky hudobnej kompozície pri improvizovanej tvorbe scénickej a
 • filmovej hudby


Ateliér zvukovej skladby
FIlmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

Zimný semester 2018/2019

Teória zvukovej skladby 3

Stupeň štúdia: 1

CIele predmetu
: Cieľom prednášok je oboznámiť poslucháčov so základnými pojmami teórie hudobnej komunikácie v AV tvorbe – zvuk, hudba, ticho, auditívne prostredie a priestor, auditívna kultúra, recepčné procesy, premena zvukového diania na hudobné, čas a bezčasie, definícia jednotlivých participantov umeleckotvorného procesu, vzťahy a ich rôzne kvality medzi participantmi, rôzne spôsoby komunikácie medzi participantmi. Ďalšími tematickými okruhmi sú originalita a vzťah k tradícii, preberanie, napodobňovanie, intuitívny versus intelektuálny prístup k tvorbe, čin ako predpoklad a podstata hudby (filmu), improvizácia, motivácia a mnohé ďalšie. Všetky vyššie uvedené pojmy vysvetľujeme v úzkych súvislostiach s praktickými ukážkami hudobných partitúr, procesu tvorby či výberu hudby, s príkladmi rôzneho aranžovania, nahrávania, editovania, hudobnej postprodukcie… V neposlednom rade sa budeme venovať teoretickej reflexii výsledku umenotvorných procesov – filmovej hudby. V rámci každej prednášky pracujeme s aktuálnymi záujmami študentov. Súčasťou každej prednášky je teda aktivita študentov, ktorá spočíva vo vyhľadaní a prezentovaní krátkych ukážok prác (filmov, hudby, …) na ktorých študenti práve pracujú, alebo ktoré ich momentálne zaujímajú. Aktivita študentov v rámci predmetu je súčasťou hodnotenia. Pri vytváraní obsahu prednášok predmetu Teória zvukovej sklaby 3 a 4, ktorých hlavnou témou sú teoretické aspekty hudobnej komunikácie v audiovizuálnej tvorbe vychádzam z konceptu hudby ako udalosti, hudby ako činu, z hudobnej recepčnej estetiky a z filozofie synkriticizmu.

Výsledky vzdelávania: Študent získa prehľad o základných pojmoch hudobnej komunikácie pri tvorbe audiovizuálnych diel, o jednotlivých účastníkoch umeleckotvorného diania a ich vzťahoch, naučí sa formulovať jednotlivé problémy a požiadavky v rámci tvorby, získa schopnosť rozlišovať rôzne spôsoby recepcie hudobného a zvukového diania a uvedomí si dôležitosť sústredeného vnímania a rozlišovania viacerých vrstiev auditívneho prostredia a ich zapájania do AV tvorby.

Stručná osnova predmetu:
 • Auditívne prostredie, auditívny priestor
 • Analýza zvukového prostredia — Podrobný popis zvukov tvoriacich rôzne komplexné zvukové prostredia
 • Hudba a zvuk, ticho a zvuk
 • Predbežná charakteristika kompozičnej praxe vo vzťahu k tvorbe filmovej hudby
 • Hudobné divadlo, divadlo zvuku.
 • Formotvorný potenciál hudobno-divadelných akcií pri tvorbe filmovej hudby
 • Participanti (účastníci) a pozorovatelia v umenotvornom dianí. Definícia. Stieranie hraníc.
 • Hudobnotvorné dianie a skladateľ filmovej hudby
 • Väzby medzi jednotlivými procesmi (a účastníkmi) umenotvorného diania. Spôsoby komunikácie.
 • Recepcia zvukového diania, receptívne procesy – rôzne spôsoby vnímania
 • Selektívne počúvanie, povrchné počúvanie vs. sústredené a pozorné počúvanie, pozorné, otvorené počúvanie bez hodnotenia, prísluchové počúvanie
 • Auditívna kultúra, hudobná kultúra


Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity Žiline

Letný semester 2016/2017

8KM023 – Teoretické základy informačnej vedy 2 (TzIv2)

Stupeň štúdia: 2
Výsledky vzdelávania: Tvorivé využitie nadobudnutých poznatkov a zručností pri vytváraní vlastných diel (nahrávanie, editácia, reštaurovanie, zvukové koláže, rozhlasové relácie, hörspiel, elektorakustické kompozície), resp. pri vytváraní a spracovávaní informácií v zvukovej forme. Diskutovať základné koncepty mediamatiky v súvislosti s hudobným umením. Oboznámiť študentov s kľúčovými teóriami a aktuálnymi diskurzmi v tejto oblasti. TZIV 2 pracuje s konceptom pretvárania informácie pri premene zvukového diania na dianie hudobné.
Stručná osnova predmetu:
 • Soundart / Klangkunst
 • Prenos informácií pri premene zvukového diania na hudobné.
 • Zvuková predstavivosť – pozorné, otvorené počúvanie – počúvanie bez hodnotenia
 • Čas a bezčasie
 • Acentrizmus, neprítomnosť dominanty
 • K problému eklekticizmu
 • Vzťah intuitívneho a intelektuálneho prístupu k premene zvukového diania na hudobné
 • Čin ako predpoklad a podstata premeny zvukového diania na dianie hudobné
 • Tvorivé postupy, ktoré bránia zúženému sústredenému počúvaniu
 • Hudobnotvorný proces a tradícia

8KM034 – Mediálna produkcia 2 (MedPr2)

Stupeň štúdia: 2
Podmieňujúce predmety: Mediálna produkcia 1
Výsledky vzdelávania: Študenti nadobudnú vedomosti z oblasti mediálnej produkcie s dôrazom na reklamné a PR komunikáty a nadobudnú mediálne kompetencie v oblasti produktívnych činností.
Stručná osnova predmetu: Analytický a kritický pohľad na problematiku súčasných masových médií v rôznych obsahových a sémantických kontextoch s dôrazom na mediálne faktory a kategórie (najmä formy) a komerčný charakter súčasných médií. Predmet nadväzuje na teórie prezentované počas jeho prvej časti (mediálna produkcia 1), orientovanej na expresívnu mediálnu tvorbu a zameriava sa viac na profesionálnu mediálnu tvorbu (zvýrazňuje sa význam tímovej práce, rast mediálneho priemyslu, plánovanie, redigovanie, riadenie, vystupovanie v médiách, práca v mediálnych, reklamných a PR agentúrach).
Predmet je členený na prvú, teoreticky ladenú polovicu a druhú, praktickú časť v podobe produkčného vygenerovania autonómneho mediálneho produktu (v kontexte prezentovanej teórie).

8KM041 – Video streaming (ViS)

Stupeň štúdia: 2
Výsledky vzdelávania: Absolvent dokáže zostaviť a zapojiť záznamový reťazec (audio aj video), obsluhovať ho, vytvoriť záznam, sfinalizovať výsledný produkt do podoby audio záznamu a audio-video záznamu v rôznych kódovaniach a v rôznej kvalite pre potreby streamovania a uloženia na serveri vo forme on demand archívu koncertov. Cieľom predmetu je vycvičiť študenta v kumulovanej funkcii – zvukár/strihač/kameraman pre audio-video záznam v spolupráci s režisérom nahrávky a odborným dozorom zamestnanca Slovenskej filharmónie.
Stručná osnova predmetu:
 • Práca s robotickou kamerou – stavba, zapojenie, správne umiestnenie v orchestri, ovládanie, nastavenie, zoomovanie, využitie presetov.
 • Strižňa – zapojenie kamier, diaľkové ovládanie 5 s kamier, presety, rôzne typy strihov.
 • Strih – typy strihov, detaily, celky, snímanie sekcií, sólistov, dirigenta.
 • Spolupráca s režisérom nahrávky – porozumenie pokynom režiséra, vytváranie a návrh záberov pre režiséra.
 • Ďalšie HW zariadenia – limiter, konvertor, počítač, základný softvér pre postprodukciu.
 • Postprodukcia – mastering DVD, príprava a realizácia streamovania,
 • Formáty ukladania audio a video záznamu.
 • Archivácia dát – formáty, kodeky, médiá.
 • Komerčné vs. nekomerčné využitie nahrávok.
 • Štatistiky návštevnosti a počúvanosti.
 • Web stránka on demand archívu.
 • Symfonický orchester – zvukové špecifiká, zloženie, sekcie, snímanie zvuku.
 • Veľký zmiešaný zbor – zvukové špecifiká, zloženie, sekcie, snímanie zvuku.
 • Rôzne spôsoby nahrávania zvuku s dôrazom na one point systém a kontaktné snímanie.
 • Snímanie sekcií orchestra, výber a postavenie mikrofónov.
 • Snímanie sólového nástroja s orchestrom – husle, klavír.

Výučbu predmetu Videostreaming zabezpečovala Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva v spolupráci so Slovenskou filharmóniou a tímom Streamboyz v súlade so zmluvou medzi Slovenskou filharmóniou a Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline do roku 2017.